ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи условия целят изясняване отношенията, сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за електронната търговия, между „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин https://brunch.bg. С натискане на бутона „Вход“/“Регистрация“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация за доставчика, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1. Наименование: „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД

ЕИК: 206695571

България, София, ул. „Калач“ №28 А

Телефони: +359 2 465 21 42

  +359 2 456 36 26

Имейл: info@brunch.bg

Уебсайт: https://brunch.bg

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД e собственик на електронен магазин (платформа) с интернет адрес: https://brunch.bg, който има за цел да предостави пряка връзка между потребители и производители. Чрез платформата Ползвателите могат да сключват споразумения/договори от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика храни. През сайта на Доставчика, Ползвателите могат също така да:

3.2. се регистрират и създават собствен потребителски профил за преглеждане, закупуване, проследяване на статуса на направени поръчки храна, следене на информация за вече доставени поръчки;

3.3. да осъществяват контакти по електронен път, свързани със сключването на договорни отношения с Доставчика чрез страницата https://brunch.bg;

3.4. да извършват поръчка без регистрация / създаване на потребителски профил
3.5. да се информират за храните, вложените в тях продукти, цените и начина за тяхната доставка;

3.6. да се осведомяват за правата си, произтичащи от Закона за защита на потребителите и Закона за електронна търговия, чрез страницата на Доставчика.

 1. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел. (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, е-mail адрес: kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

4.2.Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл.“ Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

5.1. Доставчикът се задължава да гарантира правата на Ползвателите и доставката на храна, съобразно съобразени с потребителското и търговското право.

5.2.Ползвателите сключват споразумение за осъществяване на покупко-продажба на храните, предлагани от Доставчика, достъпен на интернет адреса му https://brunch.bg, или друго средство за комуникация от разстояние.

5.3. Съгласно споразумението сключено между Доставчика и Ползвателите за покупко-продажба на храни, Доставчикът е длъжен да достави храните на Ползвателя, които той е пожелал чрез сайта https://brunch.bg.

5.4. Ползвателя е длъжен да заплати на Доставчика парично възнаграждение за доставените храни към съответния търговец при доставката им, по реда и условията, описани в настоящите Общи условия, както и стойността на доставката направена от „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД.

5.5. Доставчикът се задължава да достави всички избрани от Ползвателя храни в срок и съобразно условията, обявени от Доставчика на страницата на електронния магазин.

5.6. Ползвателят и Доставчикът приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

5.7. Приема се, че всички електронни заявки, направени от Ползвателите на сайта, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от Ползвателя при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако Ползвателят е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.

5.8. Потребителя приема да обезщети Доставчика, както и всички лица за всички вреди и/или пропуснати ползи, включително разходи за адвокатски хонорари, настъпили вследствие на искове от или платени обезщетения на трети лица във връзка с всякаква информация, които Потребителят е използвал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез електронния магазин в нарушение на закона, настоящите Общи условия.

 1. ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН

6.1. За да може да използва услугите на https://brunch.bg при осъществяване на споразумения за покупка на храни, Ползвателят трябва да използва своите име и парола за достъп до профила си, освен ако изрично не пожелае да заяви храни по друг начин (по e-mail, телефон, чрез съобщение през социалните мрежи) или да направи електронна поръчка без регистрация.

6.2. При желание за създаване на собствен потребителски профил в сайта на ДОСТАВЧИКА, чрез попълване на формуляр за регистриране на профила по електронен път, Ползвателя сам определя името и паролата, с които да регистрира своя клиентски профил.

6.3. Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва още при попълването на своя клиентски профил. Това става чрез натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“.

6.4. Доставчикът от своя страна се задължава да потвърди успешното създаване на потребителски профил на Ползвателя, като изпрати потвърждение по електронен път, на посочения при регистрацията/поръчката електронен адрес, чрез изпращане на уведомително писмо на електронната поща, предоставена от Ползвателя.

6.5. Задължение на Ползвателя е при регистрация да предостави актуални данни, както е задължен сам да ги актуализира, ако настъпи промяна в тях. При неактуални данни, Доставчика не носи отговорност за ненавременно изпълнение на задълженията си доставка и/или неспазване на предварително определения срок на доставка.

6.6. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Ползвателя посочва при регистрацията си като ползвател на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Ползвателя, като форма за контакт между него и Доставчика, е „основен електронен адрес“, по смисъла на общите условия.

Ползвателят е напълно свободен да промени своя основен контактен електронен адрес по всяко време, като същевременно уведомява Доставчика за тази промяна, чрез заявка за промяна.

6.7. При постъпила заявка за промяна на основен електронния адрес, Доставчикът е длъжен да изпрати съобщение за потвърждение на промяната. Съобщението се изпраща до Ползвателя на посочения нов основен електронен адрес, а едва след неговото потвърждение, чрез активирането на линк, изпратен в писмото на Доставчика. Едва след това промяната се приема за валидна.

6.8. С цел гарантиране на сигурността, Доставчикът в най-кратки срокове информира Ползвателя, че е променен Основния електронен адрес за контакт, чрез електронно писмо, адресирано до основния електронен адрес на Ползвателя, преди промяната му съгласно ал. 2.

6.9. Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да използва основния контактен електронен адрес в определени случаи.

7.0. При направена поръчка и/или създаване на потребителски профил, информация като IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката се съхранява в лог файлове на сървъра на Доставчика.

 1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

7.1. Ползвателите се регистрират и правят заявки за храна единствено чрез страницата https://brunch.bg, за да възникне обстоятелството за сключване на търговски отношения с Доставчика.

7.2. Договорът между Доставчика и Ползвателя са уредени чрез настоящите общи условия, официално публикувани от Доставчика на адрес https://brunch.bg.

7.3. Ползвателя се идентифицира като страна по договора с Доставчика чрез данните, предоставени при регистрацията и създаване на личен клиентски профил на Ползвателя и/или при създаване на заявка за храна.

7.4. Договорът се счита за сключен между двете страни веднага след извършване на регистрация и/или на поръчка от страна на Ползвателя в сайта на Доставчика.

7.5. Доставчикът е задължен изрично да уведоми Ползвателя за сключването на това договорно споразумение като изпрати въведената информация до основната електронна поща на Ползвателя. Уведомяването може да се извърши и по телефон.

7.6. Доставчикът се задължава да достави стоките на посочения от Ползвателя адрес, като не носи никаква отговорност, ако предоставените за доставка данни са неверни или заблуждаващи.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

8.1. За да възникне правно отношение между Доставчик и Ползвател, осъществяването на договорни споразумения за покупко-продажба на храна, следва да има следните събития:

8.1.1. Регистрация.
Ползвателят създава свой профил чрез регистрация в Електронен магазин и предоставя необходимите данни за контакт и доставка на Доставчика.

8.1.2. Заявяване на храна

Заявяването на храна става чрез влизане в системата за поръчки на Електронен магазин съответно с име и парола за идентифициране.

Избирането на храните, предлагани от Електронен магазин става чрез добавянето им към списък със храни за покупка;

8.1.3. Получаване и доставка на храните

Получаването и доставката на храните от Ползвателя се извършва чрез предоставяне на данни за доставката, упоменаване на начина и момента на плащане на покупката и потвърждаване на поръчката;

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9.1. Правилата в раздел 4 от настоящите общи условия се прилагат от Доставчика спрямо Ползватели, които съгласно личните данни предоставени за сключване на споразумението за покупко-продажба при регистрирането си в https://brunch.bg, се приемат като потребители съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година, отнасящи се до защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

9.2. Характеристиките на стоките, които се предлагат от Доставчика, са уточнени в профила на всяка храна, на сайта https://brunch.bg.

9.3. Всички цени на храните са с включени данъци. Сумата е описана на всяка храна на сайта https://brunch.bg.

9.4. Стойността на транспортните разходи, не е включена в цената на храните.

9.5. Плащането се извършва с наложен платеж при доставка, или с банкова карта.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

10.1. Възможни начини на плащане: ПОС терминал и в брой.

10.2. Всички цени са крайни, с включен ДДС.

10.3. „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД доставя на територията на София – град.

10.4. След направена поръчка е необходимо да получите потвърждение за нейната обработка, което се изпраща по електронен път или по телефон.

10.5. Доставките се извършват до всички райони на гр. София. При минимална стойност на поръчката от 15 лв., доставката е безплатна. Поръчка на стойност под 15 лв. се заплаща от Ползвателя. Фискален бон за стойността на доставката се издава от изпълнителя на доставката „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД.

10.6. Ползвателят има право на преглед на получената храна, преди да я заплати/приеме от доставчика.

10.7. При отказ от получаване на храната, транспортните разходи са за сметка на Ползвателя, като той се задължава да ги заплати в момента на отказа от нейното приемане.

10.8. Доставки се изпълняват в рамките на работната седмица (понеделник – петък) от 11.00 ч. до 14.30 ч. Заявки за деня се приемат между 8:00ч. – 10:30ч.

10.9. „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД гарантира внимателно отношение, подходяща температура и хигиена към всеки един продукт от момента на получаване на поръчаните продукти от търговеца, до тяхната влагане в храната, предоставяна на клиента.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

11.1. Поради краткия срок на годност, Ползвателя може да упражни правото си на отказ и връщане на  заявените продукти единствено в момента на тяхното получаване, като заплати стойността на транспортните разходи.

11.2. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно тяхното качество се приемат в момента на получаване.

11.3. При отказ на поръчка, заплатена с банкова карта, сумата следва да бъде възстановена по същата карта в 14 дневен срок.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13.1. „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД има право да променя настоящите общи условия като се задължаваме междувременно да уведомим всички, които имат регистрация в магазина ни.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД могат да бъдат прекратени в следните случаи:

14.1. Ако една от страните в договора обяви несъстоятелност или ликвидация.

14.2. По взаимно съгласие – само в случай, че то бъде потвърдено в писмен вид;

14.3. Едностранно. Задължително се уведомява с предизвестие всяка от двете страни, при неспазване на задълженията на другата страна;

14.4. Когато при обективно невъзможни обстоятелства, едната или другата от страните не е в състояние да изпълни задълженията си;

14.5. В случай че държавни органи прибягнат до изземване или запечатване на оборудването;

14.6. Ако Ползвателят заличи регистрацията си в сайта на „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД, ако има сключени, но неизпълнени споразумения за покупко-продажба, към момента на закриване на регистрацията, те остават в сила и подлежат на изпълнение.

14.7. В случай че бъде упражнено право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. В случай на недействителност на някои от разпоредбите от общите условия, това не може да води до обявяване на целия договор за недействителен.

15.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

15.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

15.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на „ХИПОКРАТ Д.И.Т.“ ЕООД.